Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Khám phá 555 mới

Chương trình "Khám phá 555 mới"
Tại FTV Bar
Ngày 01.12.08
Đơn vị tổ chức: Milestone
Hình ảnh setup "Màn hình Hologram"
holo 2 by you.
holo 1 by you.


Hình ảnh setup màn hình Panorama
555 pano-3 by you.
555 pano-4 by you.555panorama by you.
Hệ thống
1. Panorama
- 16 projector 4000 ansi
- 48m màn hình dài
2. Hologram
- 1.2m x 2.4m
- Projector 12.000 ansi

Sense Art
- Graphics & Video FX
- Panorama
- Hologram

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét