Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

Live performance of 3D projection on the building

Bạn có muốn xem tận mắt những gì bạn thấy trong clip tại các tòa nhà đẹp của Việt Nam?

Projection on buildings - Live performance.




Liên hệ SenseArt!
thanh@sense.com.vn