Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Heineken countdown party

Client: VBL [Heineken beer]
Events organizer: Skyline
Location: Nguyen Hue street
Date: 31.12.09

Sense Art: Graphic & Visuals / link LED & control
Lighting: Dung Martin
Equipment: LED [Tran Linh]

Information link

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét